Wat zijn cyberrisico's?

Cyberrisico’s zijn risico’s die te maken hebben met automatisering en digitalisering. Cybercriminaliteit kan iedereen overkomen. Zo blijkt dat met name het handelen (zoals openen van verkeerde bijlagen) van eigen personeel maar ook het falen van het systeem of de firewall veel datalekken en cybercrime oplevert. Ook bedrijven die in de zogenaamde Cloud werken lopen hier risico. Zij blijven namelijk eindverantwoordelijk voor de vertrouwelijke gegevens. Deze risico's kunnen leiden tot financiële schade en ongemak voor de eigen organisatie en tot aansprakelijkheidsclaims.

Mogelijke risico's:

Hacking
Systeeminbraak
Verlies of diefstal van data
Cyberaanvallen

Mogelijke gevolgen:

! Bedrijfsstilstand door een niet werkend systeem
! Aansprakelijkheids-claims en boetes
! Extra kosten voor reconstructie van uw computersysteem en data
! Extra kosten voor notificatie aan derden en reputatieschade
! Kosten forensisch onderzoek
! Afpersing door criminelen

Wet bescherming persoonsgegevens

Sinds januari 2016 eist de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) dat bedrijven 'het lekken' van persoonsgegevens, ook wel datalek genoemd, melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als een datalek het gevolg is van een ernstige verwijtbaarheid kan de autoriteit hiervoor een boete opleggen. Tot wel € 850.000,00. Ook moeten betrokkenen op de hoogte worden gesteld, wat ook tijd en geld kost. Als deze verwijtbaarheid kan worden beschouwd als wanbeheer kan er zelfs sprake zijn van persoonlijke aansprakelijkheid.

Met ingang van 25 mei 2018 worden deze regels verder aangescherpt bij de invoering van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en komt de Wbp te vervallen.

Wie zijn wij?

Hienfeld is een assuradeurenbedrijf met een rijke historie. Wij bieden een aantal speciale verzekeringen aan via makelaars in assurantiën of de betere assurantietussenpersonen.

Ga naar Hienfeld.nl

Overleggen met een van onze acceptanten?

Heeft u een vraag of wilt u graag even telefonisch
overleggen met een van onze cyberspecialisten
neem dan contact op met:

Onze acceptanten zijn altijd bereid om bij u langs te komen.